Bács Agrárház TSZK

A Bács Agrárház TSZK-t a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. augusztus 23-án kelt 8103/2007. sz. határozatával elismerte és nyilvántartásba vette.

Bács Agrárház TSZK küldetése:

• A gazdálkodók részére színvonalas szaktanácsadási szolgáltatás biztosítása.
• A gazdálkodók tevékenysége uniós és hazai előírásoknak való megfeleltetéséhez segítségnyújtás.
• Életképes, fenntartható gazdaságok működtetéséhez való hozzájárulás, különös tekintettel az innovációra, a fejlesztések forrásszükséglete megszerzésére.

Bács Agrárház TSZK feladatai:

(A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007.(VII.27.) FVM rendelet szerint)

• a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók igényei alapján szaktanácsadási szolgáltatást nyújtása, polgári jogi szerződés keretében,
• megrendelése teljesítéséhez szervezi és irányítja a szaktanácsadóinak a munkáját, kapcsolatot tart a témaspecialistákkal, a szakmai szaktanácsadási központokkal, támogatja azok munkáját,
• a Regionális Szaktanácsadói Központból érkező információt szükség szerint továbbítása a szaktanácsadók felé,
• a szaktanácsadói tevékenység során keletkezett, e rendeletben, valamint az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet által előírt adatok összegyűjtése, értékelése és továbbítása
• együttműködés a helyi-, kistérségi-, köztestületi- és szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel,
• mezőgazdasági szaktanácsadási tevékenysége minőségének biztosítására megfelelő szabályozás kialakítása,
• Szakterületén/tevékenységi körében az etikai normák betartásáról való gondoskodás
• az 1782/2003/EK, valamint az 1974/2006/EK rendeletben a szaktanácsadást szolgáltató szervezetre vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítése,
• az Országos Szaktanácsadási Központ által meghatározottak szerint évenként írásos beszámolót készítése az előző évi szaktanácsadási tevékenységéről, és azt elektronikus úton vagy gépi adathordozón minden év február 28-ig be kell nyújtania a székhelye szerint illetékes szervezetekhez
• a teljesített szaktanácsadási szolgáltatás minden eseményét naplóban való rögzítése, amelyet a szolgáltatást igénybe vevő aláírásával igazol,
• a nyújtott szaktanács lényegi elemeinek írásban való átadása a szolgáltatást igénybe vevő mezőgazdasági termelőnek vagy erdőgazdálkodónak
• A TSzK a szaktanácsadási szolgáltatásról vezetett naplót, valamint a szaktanácsok írásba foglalt dokumentumait legalább 5 évig köteles megőrizni és az FVM VKSZI ellenőreinek kérésére bemutatni.

Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
tel: 76 481 335, fax: 76 481 035
(Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Cg. 03-09-118292)
NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6. Tel.:76/497-075 Fax: 76/481-035

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014.