Képzés, felnőttképzés

A FELNŐTTKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATLEÍRÁSA


1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamatleírása

A folyamatleírás célja:
A felnőttképzési szolgáltatás oly módon történő biztosítása a képzésben résztvevők részére, melynek alapján valamennyien lehetőség szerint a már meglévő kompetenciáikra alapozottan, egyéni képességeiknek és készségeiknek megfelelő ütemben sajátíthatják el az eredményes vizsgához, illetve az eredményes munkavégzéshez szükséges ismereteket.

A dokumentált módon megszerzett ismeretek beszámítása:
Amennyiben a képzési program erre lehetőséget ad - bizonyos óralátogatások alóli részbeni felmentések formájában valósulhat meg. Erről a képzésben résztvevő kérésére az oktató, szaktanár javaslata alapján a képzésért felelős vezető dönt.

A nem dokumentált ismeretek felmérése és figyelembevétele:
Az előzetes tudás mérése annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. Az előzetes tudás mérését a képzésben résztvevő kérésére végezzük el, eredményétől függően kaphat/nem kaphat felmentést bizonyos tananyagegységek, vagy azok részei látogatása alól.
A számítógépes tanfolyam minden esetben az alapismeretektől indul. Mivel a képzésben résztvevők előképzettsége igen különböző lehet, lehetőség van az úgynevezett egyéni felkészülésre alapozott modulvizsgára. Ehhez a képzésben résztvevők ismereteit az oktatók számítógép mellett végzett gyakorlati felmérés alapján ítélik meg, és közlik véleményüket a képzésben résztvevővel, aki maga dönt a vizsgáról, vagy a modul képzésein történő részvételről.
Az előzetes felmérések eredményei alapján - ahol felmentés nem adható -, az oktatók differenciált foglalkozások szervezésénél veszik figyelembe a képzésben résztvevők eltérő előzetes ismereteit.
Az előzetes tudásmérést az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatott képzések esetén kötelezően, az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítani.
A felmérések dokumentálása:
A felmérés eredményéről, és annak a hallgatót érintő következményéről feljegyzést kell vezetni.

2. A képzési szükségletek felmérése, valamint az egyén képzési szükségletére alapozott képzési tanácsadás szolgáltatás folyamatleírása és tartalma

A folyamat az alábbi elemekből áll, melyek kapcsolódása esetenként eltérő lehet:
• A munkavállalók képzési szükségleteinek felmérése a gazdák körében, továbbá lakossági szinten hirdetés segítségével történik. Elegendő érdeklődő esetén egy-egy képzés megszervezésre kerül.
• A munkavállalók képzési szükségletei felmérésének másik módja munkaadójukon keresztül valósul meg, a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások megkeresésével. Ez egyaránt történhet formális úton - célirányos eseti megkereséssel -, illetve kialakult kapcsolatrendszerünkön keresztül, informális úton. A célcsoportot azon mezőgazdasági vállalkozások, intézmények alkotják, amelyek az általunk nyújtott képzéseknek megfelelő szakembereket foglalkoztatnak.
• Ugyancsak a munkavállalók képzési szükségleteit mutatja, ha a munkaadók keresnek meg bennünket dolgozóik továbbképzési, illetve átképzési igényével. Ide sorolható a munkaügyi központ által, illetve a központon keresztül történő megkeresések.
• Az egyén képzési szükségleteinek felmérése és a képzési tanácsadás a képzések iránt érdeklődő, vagy a képzéseken már résztvevő azon képzésben résztvevők részére történik, akiknek az eredményes munkavállaláshoz vagy mezőgazdasági vállalkozás indításához további kompetenciákra lehet szüksége. Erre a képzésben résztvevő foglalkozása, addigi képesítései, illetve életkörülménye alapján gondolhatnak munkatársaink, és adhatnak tanácsot, illetve tájékoztatást, megismertetve a képzésben résztvevőket a további képzési lehetőségekről, tájékoztatást adva a képzés feltételeiről. Ez esetben a szolgáltatás csoportos vagy egyéni személyes beszélgetés formájában valósul meg, mely az információ nyújtásán túl a pozitív hozzáállás és a motiváció fejlesztésére is irányul.
• Az első tájékoztató megbeszélésen, illetve a képzések zárásakor munkatársaink a kapcsolódó további képzési lehetőségekről részletes információt nyújtanak. Az ezen való részvétel bizonylata a jelenléti ív.
• Az egyén kérésére, kérdésére, illetve oktatói megítélés alapján, személyre szabottan nyújtott képzési tanácsadás bizonylata a tanácsadásról - annak résztvevőjéről és tartalmáról - vezetett feljegyzés.

3. Egyéb felnőttképzési szolgáltatás (agrárinformációs iroda működtetése, -szakmai rendezvények) folyamatleírása és tartalma

Egyéb felnőttképzési szolgáltatásaink között az alábbiak szerepelnek:
a) Agrárinformációs iroda működtetése:
A NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. olyan agrárinformációs irodát működtet, ahol személyesen, telefonon, levélben és interneten a gazdálkodók különböző információkhoz juthatnak, mind a gazdálkodásukkal, mind szakmai rendezvényekkel kapcsolatban. Ezen kívül a gazdák rendelkezésére tudunk bocsátani helyben használatos szakkönyveket, szakújságokat.
b) Szakmai rendezvények:
A NAK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság minden évben legalább egy aktuális témájú konferencia, szakmai rendezvény szervezését és megtartását vállalja fel. Rangos előadókat sikerül megnyerni a rendezvényeinkre előadás tartására. Szakmai rendezvényeink nagy érdeklődés mellett zajlanak, mind a gazdálkodók, mind a média tekintetében.

Rendezvényeink tárgykörei az alábbiak voltak az elmúlt években:
- Tápanyag-gazdálkodási Terv
- Erdészeti rendezvények
- Szaktanácsadás lehetőségei a 2014-2020 VP megvalósításában
- Helyi termék, hozzáadott érték
- Borverseny
- Egészséges Bács-Kiskunért rendezvény sorozat
- Magyar Kukorica Klub
- Vetőmag- és szaporítóanyag,
- Vidékfejlesztés,
- Nemzeti Agrárprogram,
- Szőlő - bor nemzetközi konferencia,
- Homokhátsági speciális vidékfejlesztési célprogram,

A közösségi marketing eszközrendszerével történő ismeretterjesztés tényleges marketing akciókban való bekapcsolódás útján valósul meg. Pl. kiállítás keretében közösségi standon való megjelenés.
Másik lehetőség az aktuális piaci ismeretek közvetítése fórumokon, ahol a feldolgozó / kereskedő és a gazda találkozik. Az ágazatot érintő napi folyamatok áttekintésén túl a két oldal megvitatja a problémákat is.
Úgy ítéljük meg, hogy ezek a rendezvények alapvetően fontosak és hasznosak a gazdálkodók számára és nagymértékben hozzájárulnak a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. ismertségéhez és munkájának elismeréséhez.


Dene Orsolya
cégvezető
NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6. Tel.:76/497-075 Fax: 76/481-035

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014.